Så påverkar olika trafikslag klimatet

Flyg påverkar klimatet mest räknat per passagerare och kilometer. Men eftersom vi är så många som åker bil ger bilåkandet mest klimatpåverkan totalt sett.

Flyget sämst för klimatet

Flyget står för mellan fyra och fem procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Flyget släpper dessutom ut kväveoxider och vattenånga på hög höjd som också påverkar klimatet, minst lika mycket som koldioxiden gör. Dessutom ökar vårt flygande snabbt och likaså utsläppen, medan utsläppen minskar för andra trafikslag.

Frågor och svar om flyget och miljön på Luftfartsverkets webbplats

Vägtrafikens påverkan på klimatet

Vägtrafiken, det vill säga personbilar, bussar och lastbilar, är det trafikslag som totalt sett påverkar klimatet mest. Nästan 80 procent av sträckan vi reser inom Sverige en vanlig dag sker med bil. Därför har riksdagen antagit målet att till år 2030 ska Sverige ha en "fossiloberoende fordonsflotta". Det kan verka vara ett svårt mål att nå, men en utredning 2013 kom fram till att det är möjligt att minska vägtrafikens utsläpp med cirka 80 procent till 2030.

Det kan bland annat ske med hjälp av

  • Bränslesnålare bilar.
  • Att en del bilåkande ersätts med gång, cykling och kollektivtrafik.
  • Ett minskat transportbehov.
  • Att godstransporter flyttas över från lastbilar till sjöfart och järnväg.
  • Att det används mer biodrivmedel än idag.

Järnvägens utsläpp

Tåget svarar för mindre än en procent av hela transportsektorns utsläpp av koldioxid. Det beror på att tågen i Sverige till största delen drivs med el. En annan orsak är att tågen rullar så lätt på rälsen. Därför går det att transportera mycket gods och många passagerare med förhållandevis lite energi. På ett tåg ryms lika många resenärer som på sex bussar eller nästan 140 bilar. Ett godståg klarar lika mycket last som 30 långtradare.

Läs mer om järnvägens utsläpp på Trafikverkets webbplats

Sjöfartens utsläpp

Att transportera gods i ett fullastat lastfartyg är ett mycket energieffektivt transportsätt. När man transporterar människor på passagerarfartyg är det snarare tvärtom – fartygen drar mycket energi i förhållande till antalet personer. Det beror på att fartygen har så stor vikt. För varje passagerare ska ”många ton fartyg” pressas fram genom vattnet och dessutom i ganska hög fart. Detta gör att utsläppen från passagerarfärjor är relativt höga.

Jämför trafikslag på Trafikverkets webbplats

Tipsa om sidan