Reklamera fel på vara eller tjänst

Att reklamera betyder att klaga. En reklamation innebär att du kontaktar företaget och berättar vad som är fel med den vara eller tjänst som du har köpt.

Vilka fel kan jag reklamera?

Du kan reklamera alla fel som visar sig på en vara. Men företaget ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga att felet funnits i varan redan när du tog emot den. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. Varan behöver inte vara trasig för att det ska ses som ett fel. En soffa som levereras i fel färg är också en felaktig vara. Tänk på att om du reklamerar en vara som inte är felaktig i lagens mening, kan du ha ett ansvar för kostnaden för undersökningen.

Läs mer om konsumentköplagen 

Exempel på fel i tjänst kan vara att företaget inte utfört tjänsten fackmässigt, det vill säga att arbetet inte motsvarar det du som beställare ska kunna förvänta dig av en seriös fackman. Det kan också handla om att arbetet är fackmässigt utfört men att resultatet inte överensstämmer med det ni har kommit överens om.

Mer om konsumenttjänstlagen 

Dina rättigheter vid fel på vara eller tjänst

Vid ursprungligt fel på varan eller tjänsten kan du kräva följande:

  • Avhjälpande, det vill säga att säljaren rättar till felet
  •  Omleverans, vilket innebär att du får en ny likvärdig vara
  •  Prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet
  •  Hävning av köpet, vilket betyder att du får pengarna tillbaka
  •  Att hålla inne betalning
  •  Skadestånd, vilket är ersättning för merkostnader du fått på grund av felet.

Vilka krav kan jag ställa?

Företaget har i första hand rätt att försöka åtgärda problemet. Vid köp av varor innebär det att företaget ska ges möjlighet att laga varan eller leverera en annan likvärdig vara. Vid fel i tjänster måste du ge företaget en möjlighet att rätta till felet.  Du kan alltså inte kräva en hävning och dina pengar tillbaka utan att först ge företaget en chans att ordna det som är fel.

Vid fel har du rätt att hålla inne betalning som säkerhet för dina krav, men tänk på att du endast får hålla inne med så stor del av betalningen som motsvarar felet.

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av väsentlig betydelse för dig, alternativt att företaget försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas. Om du fått merkostnader på grund av felet kan du ha rätt att få ersättning för dessa, så kallat skadestånd. Det är viktigt att du kan bevisa vilka kostnader du haft med exempelvis kvitton.

Reklamera så snart som möjligt

Det är viktigt att du kontaktar företaget och berättar om felet så snart som möjligt. Att reklamera inom två månader från det att du upptäckt felet räknas alltid som inom skälig tid.

Du har rätt att reklamera ursprungliga fel på en vara eller tjänst i tre år. Vid arbete på fast egendom, exempelvis en badrumsrenovering, har du reklamationsrätt i tio år.

Ett starkare skydd de första sex månaderna

När du köper en vara har du ett extra starkt konsumentskydd de första sex månaderna. Fel som visar sig inom denna tid ses enligt lagen som ursprungliga fel, alltså fel som företaget ansvarar för. Företaget måste inom dessa sex månader bevisa att felet inte fanns i varan när de sålde den för att kunna säga nej till din reklamation.

När det har gått mer än sex månader går bevisbördan över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva något av företaget. Det finns ingen sexmånadersregel vid köp av tjänst.

Du ska bevisa att det finns ett fel

Oavsett när du reklamerar är det du som måste kunna styrka att det faktiskt finns ett fel. Detta kan du göra på olika sätt beroende på vilken typ av fel det handlar om.

Om du exempelvis köpt en ny mobil som inte startar behöver du låta företaget undersöka felet. Om du köpt en soffa som levereras med fel färg kan det räcka med att skicka en bild. Men du behöver kunna visa att färgen inte stämmer överens med exempelvis din orderbekräftelse eller den annons företaget använder sig av. 

Om du och företaget inte är överens

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Kom ihåg att du behöver klaga till företaget först. Ta gärna hjälp av vår klagoguide: Gå till klagoguiden

Tipsa om sidan